Cv MONIKA SUBIK

1. DANE

Nazwisko SUBIK
Imię MONIKA
Rok i miejsce urodzenia 1973 r., Krosno
e-mail monika_subik@autograf.pl

2. WYKSZTAŁCENIE

Uczelnia, rok ukończenia UZYSKANY TYTUŁ
1995 – 1999
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
Studia z zakresu Zarządzania i Marketingu.
Uzyskanie tytułu licencjata.
1995
Studium Biznesu i Zarządzania CKU w Krośnie
Studium o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.
Uzyskanie tytułu technik ekonomista
1988-1992
Technikum Gastronomiczne w Iwoniczu Zdroju
Uzyskany tytuł technik żywienia zbiorowego

3. ODBYTE SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE.

SZKOLENIE/KURS
Data ukończenia
NABYTE UMIEJĘTNOŚCI
Lipiec 1999 r. – Bochnia Państwowa Agencja Rozwoju Regionalnego „Pozyskanie i wykorzystanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej”.
Październik 1999 r. Stowarzyszenie CSZ w Gorlicach Seminarium „Ochrona danych zawodowych”
Marzec 2000r. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu Warsztaty dot. Komunikacji i Partycypacji Społecznej w procesie podejmowania decyzji publicznych.
Maj – czerwiec 2000 r. – Sandomierz Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu Działania stymulujące wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Polski południowo – wschodniej w aspekcie integracji z UE” Warsztaty z zakresu programów pomocowych,
Październik 2000 r. – Tarnów Stowarzyszenie Edukacji Demokratycznej „Aktualne środki pomocowe Unii Europejskiej i możliwości ich wykorzystania przez samorządy”. Poznanie funduszy UE, zasady aplikacji, wypełnianie wniosków
Czerwiec 2001 r. – Rzeszów Centrum Szkoleniowe OPTIMUS Rzeszów Warsztaty informatyczne. Dostęp do informacji w sieciach lokalnych i rozległych. Konferencja „Krajowe i regionalne aspekty budowy społeczeństwa informatycznego w Euroregionie Karpackim.
Czerwiec 2001 Agencja Rozwoju Regionalnego „Karpaty” S.A Krosno Szkolenie „Ochrona Prawna Danych Osobowych” oraz „Ochrona Informacji Stanowiących Tajemnicę Służbową”
Listopad – Grudzień 2001 r. Ustrzyki Dln. – Krosno – Sanok – Lesko PIG w Krośnie RIG w Sanoku Kurs w zakresie przygotowania i realizacji programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości na terenie obszaru południowego Woj. Podkarpackiego.
Grudzień 2001 r. – Rzeszów Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie 2-dniowe Seminarium – warsztaty pt. „Inwestorzy i promocja”. Zakres: obsługa inwestora zagranicznego, budowa oferty inwestycyjnej, promocja gminy i regionu.
Styczeń 2002 r. – Puławy Górne Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie Szkolenie 28 godz. z zakresu „Jak zachować dziedzictwo Kultury”.
Czerwiec 2002 r. – Iwonicz Zdrój Lemtech Konsulting sp. z o. o. Warsztaty szkoleniowe – „Realizacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich”
Październik 2002 r – Szczyrk Tarnowska Fundacja Kultury Finansowanie i organizacja działalności kulturalnej w gminie, powiecie i województwie samorządowym w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej”
Kwiecień – Wrzesień 2003 r. Fundacja Centrum Promocji Kobiet w Warszawie POLITYCZNA AKADEMIA KOBIET – 100 godz. (wprowadzenie do demokracji, przywództwo i procedury zgromadzeń publicznych, prowadzenie kampanii wyborczej i prezentacje publiczne, komunikacja i budowanie zespołu, autoprezentacja i elementy negocjacji.
Listopad 2003 r. – Iwonicz Zdrój Unia Przedsiębiorców i Właścicieli Nieruchomości oraz PIG Krosno Możliwości wspierania przedsiębiorczości przez samorządy lokalne.
Grudzień 2003 r. Polska Fundacja imienia Roberta Schumana Szkolenie z zakresu przygotowania wniosków do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Czerwiec – grudzień 2004 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Rzeszowie „Logika interwencji – program przygotowań podkarpackich gmin wiejskich do absorpcji środków z Funduszy Strukturalnych”.
Październik 2004 r. Warmińsko – Mazurskie Centrum Edukacji Samorządowej w Olsztynie Szkolenie „Postępowanie Administracyjne przed organem I instancji”
Styczeń 2006 r., Rzeszów ATR – A. Ratuska, Warszawa Szkolenie „Jak przygotować aplikację do programu Grantów Standardowych Funduszu Wyszehradzkiego”
2007 – 2013 Szereg szkoleń z zakresu pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
2007 – 2013 Szereg szkoleń z zakresu wdrażania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
2012 – 2014 Szereg szkoleń z zakresu wdrażania i realizacji projektów Leonardo da VINCI oraz ERASMUS + dot. współpracy zagranicznej Szkół i organizacji praktyk i staży zagranicznych
2014 Spotkania informacyjne, udział w konsultacje społecznych z zakresu nowej perspektywy finansowej 2014-2020, RPO WP

4. OSIĄGNIĘCIA

2012 – 2014 r. Projekt „Podkarpacie stawia na Zawodowców” w ramach Działania 9.2, Priorytet IX POKL autorka i koordynator projektu w MZSP Miejsce Piastowe
Wartość projektu: 705.937,22 zł
2012 – 2013 r. 2 Projekty z Programu Leonardo da Vinci – staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów techników w Irlandii, autorka i koordynatorka projektu MZSP Miejsce Piastowe
Wartość projektu nr 1: 111.301,55 zł
Wartość projektu nr 2: 33.422,28 EURO
2011 – 2013 r. projekt „NA RYNEK PRACY START –Wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości” realizowany w ramach Działania 9.2, Priorytet IX POKL autorka i asystent koordynatora, MZSP Miejsce Piastowe
Wartość projektu: 547.789,19 zł
2010 – 2011 r. projekt „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości” realizowany w ramach Działania 9.2, Priorytet IX POKL, autorka i asystent koordynatora projektu, MZSP Miejsce Piastowe,
Wartość projektu: 567.343,04 zł
2009 – 2010 r. Projekt: Budowa kotłowni na biomasę wraz z magazynem na opał oraz instalacja kolektorów słonecznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli. Realizatorka projektu, w ramach RPO Wp na lata 2007 – 2014 oraz z NFOŚiGW.
Wartość projektu: 1.121.000,00 zł
2009 – 2010 r. Projekt „Modernizacja Warsztatów Szkolnych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2007-2014. Autorka i realizatorka projektu, wartość: 1.396.023,22 zł
2008 – 2009 r. projekt „Szkoła na 6-tkę” – Działanie 9.1.2 Priorytet IX POKL, autorka i asystent koordynatora projektu, MZSP Miejsce Piastowe.
Wartość projektu: 117.994,43 zł,
2008 – 2009 r. Projekt Wdrożenie Programu Rozwoju Zespołu Szkół w Iwoniczu ukierunkowanego na zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w trakcie procesu kształcenia i podniesienie jakości realizowany w ramach Działania 9.2, Priorytet IX POKL, autorka i asystent koordynatora ZS w Iwoniczu.
Wartość projektu: 224.091,16 zł
2008 –2009 r. Projekt „Wdrożenie Programu Rozwoju Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia realizowany w ramach Działania 9.2, Priorytet IX POKL, autorka i asystent koordynatora MZSP Miejsce Piastowe.
Wartość projektu: 225.730,93 PLN zł,
2007 – 2008 r. Projekt „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju Polski Wschodniej” Działanie 2.1 SPO RZL. autorka i asystent koordynatora projektu, MZSP Miejsce Piastowe, wartość projektu: 100.000,00 zł,
2006 r. Projekt „Sport nie tylko zabawą” Akademia Filantropii w Polsce, autorka i koordynator UKS „Kobylany”
2006 r. Projekt „Sportowe Ferie – czyli robimy to co lubimy” Fundacja Wspomagania Wsi – autorka i koordynatorka w UKS „Kobylany”
2005 r. Projekt „Odnowa Wsi Kobylany” – realizacja projektu, autorka i współrealizatorka
2005 r. Projekt i realizacja „Programu na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce”. Na terenie gminy Chorkówka – dotacja MSWiA.
2005 r. Realizacja projektu polsko – słowackiego „Kobiety w Zjednoczonej Europie” – dotacja PHERE CBC po słowackiej stronie, projekt realizowany w partnerstwie z Organizacją ze Świdnika, koordynator po stronie polskiej w Gminie Chorkówka.
2004 r. Projekt i realizacja „Programu na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce”. Na terenie gminy Chorkówka – dotacja MSWiA.
2004 r. Projekt i realizacja: „Gminne Centrum Informacji w Chorkówce” – dotacja MGiPS, Gmina Chorkówka – koordynator
2004 r. Projekt i realizacja. „IGLOO – inkubator zimowych inicjatyw” -dotacja Fundacja Wspomagania Wsi – koordynator Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie
2002 r. Projekt i realizacja „Kobiety Euroregionu Karpackiego aktywne w życiu społecznym” – dotacja Fundacja Karpacka – koordynator Gmina Chorkówka
2001 r. Projekt „AgroBiznesWomen” – Ambasada USA – koordynator Gmina Chorkówka
2000 r. Karpackie Dziedzictwo naszą przyszłością – dotacja Fundacja Karpacka – autorka i koordynatorka Gmina Chorkówka

5. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

DATA Nazwa
FIRMY/INSTUTUCJI
ZAJMOWANE STANOWISKO ZAKRES OBOWIĄZKÓW
1.10.1996 -11.03.2007 Urząd Gminy w Chorkówce inspektor ds. promocji i rozwoju gminy Chorkówka Promocja gminy, prowadzenie Ewidencji Działalności Gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Obsługa i prowadzenie biura Rady Gminy Chorkówka, sporządzanie wniosków i realizacja projektów tzw. miękkich. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
12.03.2007 – do nadal Zgromadzenie Św. Michała Archanioła – Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym pracownik administracyjno – biurowy specjalista ds. projektów UE Sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji, infrastruktury dla MZSP Miejsce Piastowe i Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.
2007 r. – do nadal AEL-FRONT
Monika Subik
ul. Graniczna 55,
Świerzowa Polska
Właściciel Własna działalność gospodarcza z zakresu produkcji moskitier okiennych i drzwiowych, doradztwo w zakresie zarządzania funduszami europejskimi.

6. CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH SPOŁECZNYCH I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA.

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) Miejsce Firma / organizacja Stanowisko
06.2003 – do nadal Zręcin Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych członek
Jako członek Stowarzyszenia włączam się w działalność kulturalną, sportową, edukacyjną na rzecz mieszkańców gminy Chorkówka. Byłam autorką i realizatorką projektu złożonego do Fundacji Wspomagania Wsi pn. „Pożyteczne Ferie”. Projekt został zrealizowany i rozliczony z powodzeniem. W chwili obecnej wspieram Stowarzyszenie w zakresie bieżącej działalności.
01.2004 – do nadal Kobylany Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy – „VICTORIA” Członek
Stowarzyszenie ukierunkowane jest na promowanie działalności społecznej, sportowej, kulturalnej wśród dzieci i młodzieży oraz na rzecz społeczności lokalnej. Jestem autorką kilku projektów na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej m.in. „Pożyteczne Ferie” FWW w Warszawie, „:Akademia Przedsiębiorczości” FIO.
04.2004 – do nadal Kobylany Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kobylany” Członek
Stowarzyszenie ukierunkowane jest na promowanie działalności społecznej, gospodarczej, sportowej i kulturalnej na rzecz społeczności lokalnej – KOBYLAN.
06.2007 – do nadal Miejsce Piastowe Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy – „MICHAEL” Członek
Stowarzyszenie ukierunkowane jest na promowanie działalności społecznej, sportowej, kulturalnej wśród dzieci i młodzieży oraz na rzecz społeczności lokalnej.
Jestem autorką kilku projektów na rzecz dzieci i młodzieży m.in. z Ministerstwa Sportu