CURRICULUM VITAE

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko Monika Subik
Rok i miejsce urodzenia 1973 r., Krosno
Adres ul. Graniczna, 38-457 Świerzowa Polska
e-mail monika_subik@autograf.pl

WYKSZTAŁCENIE

UCZELNIA, ROK UKOŃCZENIA UZYSKANY TYTUŁ
2016 – 2018
Wyższa Szkoła Biznesu Nowy Sącz – National Louis University.
Studia uzupełniające magisterskie z zakresu Zarządzania o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi.
Obecnie na etapie uzyskiwania tytuły magistra (obrona pracy).
1995 – 1999 Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie Studia z zakresu Zarządzania i Marketingu.
Uzyskanie tytułu licencjata.
1995 Studium Biznesu i Zarządzania CKU w Krośnie Studium o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Uzyskanie tytułu technik ekonomista
1988-1992 Technikum Gastronomiczne w Iwoniczu Zdroju Uzyskany tytuł technik żywienia zbiorowego

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DATA Nazwa FIRMY/INSTYTUCJI ZAJMOWANE STANOWISKO ZAKRES OBOWIĄZKÓW
1.10.1996 – 11.03.2007 Urząd Gminy w Chorkówce inspektor ds. promocji i rozwoju gminy Chorkówka Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy: obsługa i prowadzenie biura Rady Gminy Chorkówka, sporządzanie wniosków i realizacja projektów współfinansowanych z UE. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
12.03.2007 – do nadal Zgromadzenie Św. Michała Archanioła – Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym pracownik administracyjno – biurowy specjalista ds. projektów UE Samodzielne stanowisko ds. sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji, infrastruktury dla MZSP Miejsce Piastowe i Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.
Zarządzanie funduszami europejskimi – finansami, zespołem zarządzającym, planowanie zadań merytorycznych oraz nadzór merytoryczny.
2007 r. – do nadal AEL-FRONT Monika Subik ul. Graniczna 55, Świerzowa Polska Właściciel Własna działalność gospodarcza z zakresu produkcji moskitier okiennych i drzwiowych, doradztwo w zakresie zarządzania funduszami europejskimi.
W latach 2014 – 2018 Radna Powiatu Krośnieńskiego.
W ramach mandatu pracowałam w Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego, w której pełniłam funkcję przewodniczącej komisji. Również pracowałam w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i ospodarki Wodnej, oraz w Komisji Zdrowia i Rodziny, a także Społecznej Radzie Samorządowego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIECIA ZAWODOWE

2018 r., w trakcie realizacji Projekt „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”
Projekt, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,36 mln euro, ma na celu poprawę wykorzystania potencjału kulturowego oraz dziedzictwa historycznego obszarów pogranicza oraz edukację młodzieży. Beneficjentem wiodącym jest Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, a partnerem z Ukrainy Parafia Rzymskokatolicka w Skolem. Projekt przewiduje budowę i wyposażenie Centrum Dziedzictwa i Kultury „Michał” w Miejscu Piastowym oraz Centrum Dziedzictwa i Historii w Skolem.
Przewidziane są również takie działania jak warsztaty dla młodzieży i konferencje.
2016 – 2017 r. Projekt „Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym” Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego 2014-2020
Wartość projektu: 1.182.302,19 zł
2016 – 2017 r. Projekt „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym” Regionalny Program Operacyjny Woj. Podkarpackiego 2014-2020
Wartość projektu: 1.323.700,00 zł
2012 – 2014 r. Projekt „Podkarpacie stawia na Zawodowców” w ramach Działania 9.2, Priorytet IX POKL autorka i koordynator projektu w MZSP Miejsce Piastowe
Wartość projektu: 705.937,22 zł
2012 – 2013 r. 2 Projekty z Programu Leonardo da Vinci – staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów techników w Irlandii, autorka i koordynatorka projektu MZSP Miejsce Piastowe
Wartość projektu nr 1: 111.301,55 zł
Wartość projektu nr 2: 33.422,28 EURO
2011 – 2013 r. Projekt „NA RYNEK PRACY START –Wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości” realizowany w ramach Działania 9.2, Priorytet IX POKL autorka i asystent koordynatora, MZSP Miejsce Piastowe
Wartość projektu: 547.789,19 zł
2010 – 2011 r. Projekt „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości” realizowany w ramach Działania 9.2, Priorytet IX POKL, autorka i asystent koordynatora projektu, MZSP Miejsce Piastowe,
Wartość projektu: 567.343,04 zł
2009 – 2010 r. Projekt: Budowa kotłowni na biomasę wraz z magazynem na opał oraz instalacja kolektorów słonecznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli. Realizatorka projektu, w ramach RPO Wp na lata 2007 – 2014 oraz z NFOŚiGW.
Wartość projektu: 1.121.000,00 zł
2009 – 2010 r. Projekt „Modernizacja Warsztatów Szkolnych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2007-2014. Autorka i realizatorka projektu,
wartość: 1.396.023,22 zł
2008 – 2009 r. Projekt „Szkoła na 6-tkę” – Działanie 9.1.2 Priorytet IX POKL, autorka i asystent koordynatora projektu, MZSP Miejsce Piastowe.
Wartość projektu: 117.994,43 zł,
2008 – 2009 r. Projekt Wdrożenie Programu Rozwoju Zespołu Szkół w Iwoniczu ukierunkowanego na zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w trakcie procesu kształcenia i podniesienie jakości realizowany w ramach Działania 9.2, Priorytet IX POKL, autorka i asystent koordynatora ZS w Iwoniczu.
Wartość projektu: 224.091,16 zł
2008 –2009 r. Projekt „Wdrożenie Programu Rozwoju Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia realizowany w ramach Działania 9.2, Priorytet IX POKL, autorka i asystent koordynatora MZSP Miejsce Piastowe.
Wartość projektu: 225.730,93 PLN zł,
2007 – 2008 r. Projekt „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju Polski Wschodniej” Działanie 2.1 SPO RZL. autorka i asystent koordynatora projektu, MZSP Miejsce Piastowe,
wartość projektu: 100.000,00 zł,
2006 r. Projekt „Sport nie tylko zabawą” Akademia Filantropii w Polsce, autorka i koordynator UKS „Kobylany”
2006 r. Projekt „Sportowe Ferie – czyli robimy to co lubimy” Fundacja Wspomagania Wsi – autorka i koordynatorka w UKS „Kobylany”
2005 r. Projekt „Odnowa Wsi Kobylany” – realizacja projektu, autorka i współrealizatorka
2005 r. Projekt i realizacja „Programu na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce”. Na terenie gminy Chorkówka – dotacja MSWiA.
2005 r. Realizacja projektu polsko – słowackiego „Kobiety w Zjednoczonej Europie” – dotacja PHERE CBC po słowackiej stronie, projekt realizowany w partnerstwie z Organizacją ze Świdnika, koordynator po stronie polskiej w Gminie Chorkówka.
2004 r. Projekt i realizacja „Programu na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce”. Na terenie gminy Chorkówka – dotacja MSWiA.
2004 r. Projekt i realizacja: „Gminne Centrum Informacji w Chorkówce” – dotacja MGiPS, Gmina Chorkówka – koordynator
2004 r. Projekt i realizacja. „IGLOO – inkubator zimowych inicjatyw” – dotacja Fundacja Wspomagania Wsi – koordynator Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych w Zręcinie
2002 r. Projekt i realizacja „Kobiety Euroregionu Karpackiego aktywne w życiu społecznym” – dotacja Fundacja Karpacka – koordynator Gmina Chorkówka
2001 r. Projekt „AgroBiznesWomen” – Ambasada USA – koordynator Gmina Chorkówka
2000 r. Karpackie Dziedzictwo naszą przyszłością – dotacja Fundacja Karpacka – autorka i koordynatorka Gmina Chorkówka

INNE OSIĄGNIECIA

2009 r. – uzyskanie tytułu „Ambasadora Europejskiego Funduszu Społecznego” za aktywne działania na rzecz pozyskiwania środków unijnych, realizację oraz promocję projektów z
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH SPOŁECZNYCH I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok) Miejsce Firma / organizacja Stanowisko
06.2003 – do nadal Zręcin Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych członek
Opis współpracy Jako członek Stowarzyszenia włączam się w działalność kulturalną, edukacyjną na rzecz mieszkańców gminy Chorkówka.
2017 – 2018 Kobylany Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Kobylany członek
Opis współpracy Stowarzyszenie ukierunkowane jest na promowanie działalności społecznej, sportowej, kulturalnej wśród dzieci i młodzieży oraz na rzecz społeczności lokalnej.
W roku 2017 i 2018 przy współpracy członków Zarządu Klubu przygotowałam wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzież oraz zakup sprzętu sportowego. Klub otrzymał dotacje, dwukrotnie po 10.000 zł.
Łącznie: 20.000 zł
2016 – 2018 Zręcin Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA” Zręcin członek
Opis współpracy Stowarzyszenie ukierunkowane jest na promowanie działalności społecznej, sportowej, kulturalnej wśród dzieci i młodzieży oraz na rzecz społeczności lokalnej.
W roku 2016 i 2018 przy współpracy członków Zarządu Klubu przygotowałam wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzież oraz zakup sprzętu sportowego. Klub otrzymał dotacje, dwukrotnie po 10.000 zł.
Łącznie: 20.000 zł
2017 Świerzowa Polska Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Jasiołka” Świerzowa Polska członek
Opis współpracy Stowarzyszenie ukierunkowane jest na promowanie działalności społecznej, sportowej, kulturalnej wśród dzieci i młodzieży oraz na rzecz społeczności lokalnej.
W roku 2017 przy współpracy członków Zarządu Klubu przygotowałam wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzież oraz zakup sprzętu sportowego. Klub otrzymał dotacje w kwocie 10.000 zł.
2018 Świerzowa Polska Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Jasiołeczka” Świerzowa Polska członek
Opis współpracy Stowarzyszenie ukierunkowane jest na promowanie działalności społecznej, sportowej, kulturalnej wśród dzieci i młodzieży oraz na rzecz społeczności lokalnej.
W roku 2018 przy współpracy członków Zarządu Klubu przygotowałam wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzież oraz zakup sprzętu sportowego. Klub otrzymał dotacje w kwocie 10.000 zł. Na realizacje zajęć z judo i zakup sprzętu sportowego.
2014 – 2018 Parafia Zręcin
Opis współpracy Co roku w ramach ogłaszanych konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowywałam we współpracy z Ks. Proboszczem wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskim w zabytkowym obiekcie. W roku 2017, Parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 40.000 zł.
2014 – 2018 Koło Gospodyń Wiejskich w Świerzowej Polskiej
Opis współpracy Bieżąca współpraca. W roku 2018 pomoc w zdobyciu środków finansowych na zakup strojów regionalnych.
2014 – 2018 Klub Biegacza „ATHLETIC” Zręcin
Opis współpracy Bieżąca współpraca w zakresie organizacji imprez biegowych na terenie Gminy Chorkówka.

INNE INFORMACJE

Języki obce:

Zainteresowania: