Na sesji o BEZPIECZEŃSTWIE

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego, która odbyła się 16 lutego br. radni powiatowi wysłuchali obszernych informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim za 2017 rok.

…POLICJA…

Pierwsze sprawozdanie z realizacji zadań przez Komendę Miejską Policji w Krośnie przedstawił komendant Leszek Buryła. Do priorytetów realizowanych przez służby prewencyjne w roku sprawozdawczym zaliczyć należy:

– zwiększenie liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej i obchodowej,
– poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem,
– zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych

Komendant miejski podał najważniejsze dane sprawozdawcze: czas reakcji na zgłoszenia, który aktualnie w minutach wynosi w terenie miejskim 9,42, a w terenie wiejskim 15,13. Do wytrzeźwienia zatrzymano ok. 1000 osób. W ubiegłym roku przeprowadzono 2213 interwencji domowych. Zanotowano 11 tyś. wykroczeń drogowych, ukarano uczestników ruchu 9 tyś. mandatami. Jak wynika z przedstawionej informacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w 35 wypadkach drogowych, śmierć poniosło 12 osób, a 35 zostało rannych. W porównaniu z rokiem 2016 liczba wypadków i rannych zmniejszyła się, natomiast wzrosła liczba zabitych i kolizji. Ogółem zatrzymano 291 praw jazdy (51 za jazdę pod wpływem alkoholu i 194 za przekroczenie dozwolonej prędkości). W roku ubiegłym stwierdzono ogółem 915 przestępstw kryminalnych, z czego wykryto 542. Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stwierdzono64 przestępstwa, a wszczęto 47. Wskaźnik wykrywalności w tej kategorii przestępstw wyniósł 92,2%. Wzrosła liczba przestępstw gospodarczych, których wykryto 6974.

…STRAŻ POŻARNA…

Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim, omawiając szczegółowo zadania i ogólne założenia w funkcjonowaniu komendy.

W roku ubiegłym na terenie powiatu krośnieńskiego zaistniało ogółem 2195 zdarzeń, w tym 710 pożarów, 1373 miejscowych zagrożeń i 112 fałszywych alarmów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminach Jedlicze i Rymanów. Z kolei najwięcej pożarów miało miejsce w gminach Chorkówka i Jedlicze, miejscowych zagrożeń w gminach Dukla i Rymanów, alarmów fałszywych w gminach Rymanów i Miejsce Piastowe.Jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały zaangażowane w bardzo dużą liczbę działań przy gaszeniu pożarów nieużytków rolnych i suchych traw, których łącznie zaistniało 803. Największe nasilenie miało miejsce w okresie marca i kwietnia. Jak wynika ze sprawozdania rok 2017 był rekordowym pod względem ilości zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz drugim co do ilości działań w zakresie likwidacji owadów błonkoskrzydłych.Komenda Miejska PSP w Krośnie wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego orz Zarządami Oddziałów Gminnych ZOSP RP organizuje szkolenia dla strażaków OSP z terenu miasta Krosna i powiatu Krośnieńskiego. Ponadto strażacy prowadzą działania na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej m.in. poprzez organizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, akcję poboru krwi pod nazwą „Ratujemy – Dajemy”, kampanie społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność”.