Miejscowości Świerzowa Polska (Gmina Chorkówka) i Dobieszyn (Gmina Jedlicze) zostaną objęte programem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Powiat Krośnieński przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przedmiotem którego była ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Dobieszyn w gminie Jedlicze i obrębu Świerzowa Polska w gminie Chorkówka”.

Obręb ewidencyjny Świerzowa Polska wynosi 399 ha i obejmuje około 1937 działek ewidencyjnych i 1131 budynków.  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków ma na celu uzupełnienie, aktualizację i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych oraz dostosowanie ich do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.